MTÜ LEAD

registrikood: 80280870

Puškini 20-46
Narva linn
postisihtnumber:
20307
maakond:
Ida-Viru maakond

telefon: +372 35 60 885

e-mail: redaktor@prospekt.ee


Годовой отчет за 2009 год

Дата добаления: 2011-05-24

Автор: Правление LEAD

MAJANDUSAASTA ARUANNE


aruandeaasta algus: 16.04.2009

aruandeaasta lõpp:   31.12.2009


ärinimi või sihtasutuse nimi: Mittetulundusühing Lead


registrikood: 80280870


tänava/talu nimi,

maja ja korteri number: Puškini 20-12


küla/alev/alevik/linn: Narva linn


vald:


postisihtnumber: 20307


maakond: Ida-Viru maakond


telefon: +372 35 60 885

faks:

e-posti aadress: redaktor@prospekt.ee

veebilehe aadress: www.prospekt.ee/lead

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Sisukord

Tegevusaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 ArvestuspõhimõttedTegevusaruanne

Mittetulundusühing Lead oli asutatud 16.04.2009 aastal.

Aruandeperioodil ei ole mingit tegevust.Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

23.09.10.a. toimunud koosolekul vaatasid läbi koostatud majandusaasta aruande ning kinnitasid Mittetulundusühing

Lead 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea

raamatupidamisetava nõuetega;

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja

õiglaselt;

Mittetulundusühing Lead on jätkuvalt tegutsev ettevõte.Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing Lead 2009.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea

raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnistatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi

raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti

Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Aruandeperioodil ei ole mingit tegevust.Aruande digitaalallkirjad

Mittetulundusühing Lead (registrikood: 80280870) 16.04.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:


Allkirjastaja nimi                            Allkirjastaja roll                Allkirja andmise aeg


TATJANA ZAVJALOVA                 Juhatuse liige                  22.09.2010

Resolutsioon: Ma olen nõus.


SVETLANA ZAYTSEVA               Juhatuse liige                   23.09.2010

Resolutsioon: Olen nõus


LJUDMILA HEIKINEN                  Juhatuse liige                    23.09.2010

Resolutsioon: olen nõusSidevahendid

Liik Sisu

Telefon +372 3560886

Telefon +372 3560885

Telefon +372 3560887

Mobiiltelefon +372 56562956

Mobiiltelefon +372 56910699

E-posti aadress svetlana@prospekt.ee

E-posti aadress redaktor@prospekt.ee

E-posti aadress info@prospekt.ee

Veebilehe aadress www.prospekt.ee/lead