MTÜ LEAD

registrikood: 80280870

Puškini 20-46
Narva linn
postisihtnumber:
20307
maakond:
Ida-Viru maakond

telefon: +372 35 60 885

e-mail: redaktor@prospekt.ee


Годовой отчет за 2011 год

Дата добаления: 2012-03-06

Автор: Правление LEAD

MAJANDUSAASTA ARUANNE


aruandeaasta algus:01.01.2011
aruandeaasta lõpp:31.12.2011


nimi:Mittetulundusühing Lead
registrikood:80280870


tänava/talu nimi, maja
ja korteri number:
Puškini 20-12
linn:Narva linn
maakond: Ida-Viru maakond
postisihtnumber:20307


telefon:+372 56562956
+372 56910699
+372 3560887
+372 3560886
+372 3560885


e-posti aadress: redaktor@prospekt.ee
info@prospekt.ee
svetlana@prospekt.ee


veebilehe aadress:www.prospekt.ee/leadSisukord


Tegevusaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

Netovara muutuste aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Lisa 2 Tööjõukulud

Lisa 3 Seotud osapooled Tegevusaruanne


MTÜ juhatuse juhtkond on 2011-2012 aa. tunduvalt tõstnud enda juhtivuse kompetentsust. Juhatuse liige Svetlana Zaytseva ja Ljudmila Heikinen osalesid MTÜ suvekoolis (Toila, 16-17.09 2012 a.), Svetlana Zaytseva Narva MTÜ delegatsioonikoosseisus osales 2-päevasel infotuuris Pärnu maakonnas (mai 2011, korraldaja IVEK). Tatjana Zavjalova ja Ljudmila Heikinen läbisid MTÜ lühikursuse – Sveitsi fondi infopäev projektist (9.12.2012, korraldajad - IVEK ning KÜSK). MTÜ Lead esindajad on aktiivsed MTÜ infopäevades osalejad Narvas.

Aastal 2011 oli KÜSKiga heaks kiidatud Kodanikuajakirjanik projekt. 22 septembril 2011.a. sõlmisid toetusi leping summas 12 451 euro. Alates septembrist 2011.a. MTÜ LEAD täidab Kodukirjanik projekt. Projekti realiseerimise käiguga on võilalus tuttvaks saada web-leheküljel: www.spezkor.eu.Raamatupidamise aastaaruanne


Tegevjuhtkonna deklaratsioon


28.06.11.a. toimunud koosolekul vaatasid läbi koostatud majandusaasta aruande ning kinnitasid Mittetulundusühing Lead 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamisetava nõuetega;

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;

Mittetulundusühing Lead on jätkuvalt tegutsev ettevõteBilanss

(eurodes)31.12.201131.12.2010
Varad

Käibevara

Raha2 5810
Kokku käibevara2 5810
Põhivara

Materiaalne põhivara1 1470
Kokku põhivara1 1470
Kokku varad3 7280
Kohustused ja netovara

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlad ja ettemaksed506
0
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused3221
0
Kokku lühiajalised kohustused3727
0
Kokku kohustused3727
0
Netovara

Aruandeaasta tulem1
0
Kokku netovara1
0
Kokku kohustused ja netovara3728
0Tulemiaruanne


(eurodes)


2011 2010
Tulud

Netotulu finantsinvesteeringutelt 3 255
0
Kokku tulud 3 255 0
Kulud

Mitmesugused tegevuskulud -725 0
Tööjõukulud -2 396
0
Põhivara kulum ja väärtuse langus -127 0
Muud kulud -7
0
Kokku kulud -3 255
0
Põhitegevuse tulem 0
0
Finantstulud ja -kulud 1
0
Aruandeaasta tulem 1
0


Rahavoogude aruanne


(eurodes)2011 2010
Rahavood põhitegevusest

Korrigeerimised

Kasum (kahjum) põhivara müügist 127 0
Muud korrigeerimised 1 0
Kokku korrigeerimised 128 0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 3 727
0
Kokku rahavood põhitegevusest 3 855
0Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -1 274
0
Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 274 0Kokku rahavood 2 581 0Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 581
0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 581
0


Netovara muutuste aruanne


(eurodes)
Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2009 0
0
Aruandeaasta tulem 0
0
31.12.2010 0 0
Korrigeeritud saldo 31.12.2010 0 0
Aruandeaasta tulem 1 1
31.12.2011 1
1Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldne informatsioon

MTU Lead 31.12.2011 aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse # 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

31.12.2011 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Lead finantssesundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud 1 skeemi. Nii kasutamiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusmärgiga) summadena. Välisvaluutas fikseeritud tehingud Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päevalametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametikult kehtinud Eesti Panga valuutakurrside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja –kuluna.

Finantsvarad ja –kohustused

Finantsvara on vara, mis on:

raha;

lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt nõuded ostjate vastu);

lepinguline õigus vahetada teise osapoolega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel (nt positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid).

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

tasuda teisele osapoolele raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate ees); või vahetada teise osapoolega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid).

Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega oseselt kaasnevaid teningukulutusi.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunut.

Nõuded ostjate vastu Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (st nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevoime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nouete kulu vähendamisena (muude tegevuskulude seas).

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 640 eurost ja kasuliku tööeaga üle uhe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurost, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100% - liselt kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (sh tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis sells soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Materiaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse ümber müügiootel põhivaraks ning kajaststakse bilansis käibevara kirjel „Müügiootel põhivara“. Müügiootel põhivara kajastatakse nende bilansiises jääkmaksumuses.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)


Põhivara gruppi nimiKasulik
Mittetulundusühing Lead2011. a. majandusaasta aruanne


Transpordivahendid5 aastat
Arvutid ja arvutisüsteemid2,5 - 5 aastat


Muuu materiaalne põhivara2,5 – 5 aastat


Maa ei amortiseeru.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvalduskontode jääke ja hoiuste.Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)2011 2010
Palgakulu 1783
0
Sotsiaalmaksud 613
0
Kokku tööjõukulud 2 396 0Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)


Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga


31.12.2011 31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv 3
3


Aruande digitaalallkirjad

Mittetulundusühing Lead (registrikood: 80280870) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:


Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg
LJUDMILA HEIKINEN Juhatuse liige 28.06.2012
TATJANA ZAVJALOVA Juhatuse liige 28.06.2012
SVETLANA ZAYTSEVA Juhatuse liige 28.06.2012


Tegevusalad


Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala
Muu kirjastamine 58191 Jah
Sidevahendid


Liik Sisu
Telefon +372 3560887
Telefon+372 3560885
Telefon+372 3560886
Mobiiltelefon+372 56562956
Mobiiltelefon+372 56910699
E-posti aadresssvetlana@prospekt.ee
E-posti aadressinfo@prospekt.ee
E-posti aadressredaktor@prospekt.ee
Veebilehe aadresswww.prospekt.ee/lead